Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna

sitk

X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

05-07.06.2024 r.

HOTEL VILLA VERDE Congress & SPA****

ROZWIĄZANIA SKRZYŻOWAŃ KOLEI

Z DROGAMI KOŁOWYMI W POZIOMIE SZYN

W ASPEKCIE PRAWNYM, EKONOMICZNYM I TECHNICZNYM

VIII KONFERENCJA 2019

Uchwała VIII ogólnopolskiej konferencji naukowo-technicznej
„Rozwiązania skrzyżowań kolei z drogami kołowymi w poziomie szyn w aspekcie prawnym, technicznym i ekonomicznym”

Częstochowa / Złoty Potok 5-7 czerwca 2019 r.

Komisja wnioskowa, pracująca w składzie:

 1. Karol Trzoński – Przewodniczący;
 2. Dorota Przybyła – Sekretarz;
 3. Marcin Kruszyński – Członek;
 4. Tomasz Drobysz – Członek,

zebrała i opracowała wnioski uczestników konferencji oraz przygotowała i poddała pod głosowanie poniższą uchwałę.

Uczestnicy konferencji wyrażają rozczarowanie w związku z faktem, że jedynie mniejsza część wniosków z poprzednich edycji konferencji została zrealizowana. Pozostałe z nich powinny być nadal traktowane jako postulaty oczekujące na realizację. Z tego powodu załącznikiem do wniosków z bieżącej VIII konferencji jest lista tych wniosków z konferencji poprzednich, które nie zostały dotychczas zrealizowane i nadal zachowują swoją aktualność.

 W wyniku obrad VIII konferencji przyjęto niżej przedstawione wnioski:

 1. Zwiększenia zaangażowania jednostek samorządu terytorialnego w ten problem:

 Postulowane zmiany (w tym prawne):

 • obowiązek uwzględniania przejazdów kolejowo-drogowych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
 • obligatoryjna współpraca przy opracowywaniu oraz uzgadnianie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. projektów organizacji ruchu na drogach w otoczeniu przejazdów,
 • większe poczucie odpowiedzialności zarządców dróg za bezpieczeństwo
  na przejazdach kolejowo-drogowych, w tym wspólne z koleją wdrażanie działań korygujących, zapobiegawczych
 1. Zmiany prawne oraz zasad przygotowania kierowców, w tym kierowców zawodowych oraz pojazdów uprzywilejowanych:

 Postulowane zmiany (w tym prawne):

 • zmiany w prawie o ruchu drogowym,
 • zmiany w prawie w zakresie szkolenia oraz egzaminowania kierowców.
 1. Należy dążyć do zmiany w Rozporządzeniu dotyczącej przejazdów kategorii D – usytuowania ich wyłącznie na liniach kolejowych o prędkości rozkładowej
  do 60 km/h.
 2. Zarządcy Linii kolejowych powinni dążyć do likwidacji przejazdów kategorii A z dróżnikami przejazdowymi usytuowanych w trudnych warunkach terenowych:
  bez zabudowań, tereny leśne itp.
 3. Kontynuować działania powiązania przejazdów kolejowo-drogowych w granicach stacji kolejowych z urządzeniami SRK jako elementu drogi przebiegu pociągu.
 4. Podjęcie działań mających na celu aktualizację i dostosowanie do zgodności z innymi obowiązującymi regulacjami Rozporządzenia Dz.U.2003.220.2181 w zakresie załącznika nr 4 – w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunku ich umieszczania na drogach. Ujednolicenie obowiązującego nazewnictwa we wszystkich obowiązujących dokumentach formalno-prawnych.
 5. Podjąć działania, aby w ramach inwestycji realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dążyć do likwidacji przejazdów (zwłaszcza kategorii D) poprzez budowę dróg równoległych z przekazaniem tych dróg po wybudowaniu na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.
 6. Kontynuować działania dla zmiany regulacji prawnych, które pozwolą na zobowiązanie zarządcy drogi w kwestii partycypacji w kosztach utrzymania przejazdu. Znieść obowiązek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 7. Wprowadzić obligatoryjny obowiązek podczas szkolenia i egzaminowania przez OSK/WORD znajomości zasad przekraczania torowisk tramwajowych oraz przejazdów kolejowo-drogowych, uwzględniając nową formę powiadamiania
  o zagrożeniach na numer telefonu alarmowego 112. Uwzględnić tę tematykę na egzaminach na wszystkie kategorie prawa jazdy.
 8. Zapewniać, by docelowy projekt organizacji ruchu drogowego był zatwierdzany przed ogłoszeniem przetargu na przebudowę lub budowę przejazdu kolejowo-drogowego.
 9. Wypracowanie nowego podejścia medialnego do wypadków na przejazdach kolejowo- drogowych – używanie właściwych określeń (np. kierowca złamał przepisy, nieuprawiony wjechał na torowisko kolejowe itp.).
 10. Wystąpić do Komendy Głównej Policji o zwiększenie ilości kontroli przestrzegania przepisów przez użytkowników przez przejazdów kolejowo – drogowych.
 1. Karol Trzoński  ………………….
 2. Dorota Przybyła     …………………..
 3. Marcin Kruszyński ………………….
 4. Tomasz Drobysz ……………………
ORGANIZATORZY

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Częstochowie
oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala
przy wsparciu: Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
oraz PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Częstochowie

PPATRONAT MEDIALNY
PATRONAT HONOROWY
 • Ignacy Góra – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
 • Ireneusz Merchel – Prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
 • Jarosław Wieczorek – Wojewoda Śląski
 • Jakub Chełstowski – Marszałek Województwa Śląskiego
 • Janusz Dyduch – Prezes SITK RP
KOMITET ORGANIZACYJNY

Ryszard Pluta – Przewodniczący
Marek Mizera – Wiceprzewodniczący
Zbigniew Cichuta – Członek
Włodzimierz Popczyk – Członek
Dorota Morawska – Członek
Grzegorz Gawroński – Członek
Stefan Moruś – Członek
Piotr Palka – Członek
Agnieszka Klimas-Zych – Sekretarz Organizacyjny

KOMITET MERYTORYCZNY

Helmut Klabis
Przewodniczący

Mirosław Michalkiewicz
Wiceprzewodniczący

Dorota Przybyła
Członek

SEKRETARIAT

Małgorzata Kołodziejska-Bozzo, Dagmara Sołtys, Klaudia Jamrocha