Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna

sitk

X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

05-07.06.2024 r.

HOTEL VILLA VERDE Congress & SPA****

ROZWIĄZANIA SKRZYŻOWAŃ KOLEI

Z DROGAMI KOŁOWYMI W POZIOMIE SZYN

W ASPEKCIE PRAWNYM, EKONOMICZNYM I TECHNICZNYM

III KONFERENCJA 2008

Uchwała III ogólnopolskiej konferencji naukowo-technicznej
„Rozwiązania skrzyżowań kolei z drogami kołowymi w poziomie szyn w aspekcie prawnym, technicznym i ekonomicznym”

Częstochowa-Hucisko 8-10.10.2008 r.

 

pracowała w  składzie :
1. Mirosław  Michalkiewicz – Przewodniczący;
2. Ireneusz  Jasiński – Członek komisji;
3. Romuald  Jakubowski – Członek komisji;
4. Wojciech  Toruń – Członek komisji;
5. Janusz  Ossowski – Członek komisji;
6. Witold  Olpiński – Członek komisji;
7. Dorota  Przybyła – Sekretarz.

Uczestnicy stwierdzają, że główne wnioski z I  Konferencji w 2004r. i z  II Konferencji w 2006r. nie zostały zrealizowane.

Na podstawie wysłuchanych referatów, głosów w dyskusji i wniosków zgłoszonych przez uczestników konferencji komisja wnioskowa sformułowała następujące wnioski :

 1. Zachodzi konieczność ustawowego uregulowania zasad współodpowiedzialności,
  w tym również współfinansowania, w zakresie budowy i utrzymania skrzyżowań dróg kołowych z liniami kolejowymi.
 2. Należy pilnie doprowadzić do opracowania nowego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych
  z drogami publicznymi i ich usytuowania – przez Ministerstwo Infrastruktury
  we współpracy z zarządcami infrastruktury, zapewniającego możliwość stosowania innowacyjnych rozwiązań technicznych, które zapewnią poprawę bezpieczeństwa
  na przejazdach.
 3. Należy podjąć inicjatywy prowadzące do opracowania rządowego programu bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami publicznymi.
 4. Należy kontynuować akcję  „bezpieczny przejazd” z programami adresowanymi do konkretnych grup odbiorców.
 5. Należy zmienić metodykę określania kategorii przejazdów na opartą o ocenę ryzyka.
 6. Sukcesywnie wprowadzać monitoring na przejazdach i we współpracy z policją doprowadzić do zaostrzenia i egzekwowania kar oraz uznawania rejestracji jako dowodu.
 7. W ośrodkach szkolenia kierowców oraz w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego rozszerzyć program nauczania o tematykę bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.