Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna

sitk

X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

05-07.06.2024 r.

HOTEL VILLA VERDE Congress & SPA****

ROZWIĄZANIA SKRZYŻOWAŃ KOLEI

Z DROGAMI KOŁOWYMI W POZIOMIE SZYN

W ASPEKCIE PRAWNYM, EKONOMICZNYM I TECHNICZNYM

VII KONFERENCJA 2017

Uchwała VII ogólnopolskiej konferencji naukowo-technicznej
„Rozwiązania skrzyżowań kolei z drogami kołowymi w poziomie szyn
w aspekcie prawnym, technicznym i ekonomicznym”

Hucisko 7-9 czerwca 2017 r.

Komisja wnioskowa, pracująca w składzie:

 1. Witold Olpiński – Przewodniczący;
 2. Dorota Morawska – Sekretarz;
 3. Zbigniew Cichuta – Członek;
 4. Romuald Jakubowski – Członek;
 5. Janusz Cobala – Członek,

zebrała i opracowała wnioski uczestników konferencji oraz przygotowała i poddała pod głosowanie poniższą uchwałę.

Uczestnicy konferencji wyrażają rozczarowanie w związku z faktem, że jedynie mniejsza część wniosków z poprzednich edycji konferencji została zrealizowana. Pozostałe z nich powinny być nadal traktowane, jako postulaty oczekujące na realizację. Z tego powodu załącznikiem do wniosków z bieżącej VII konferencji jest lista tych wniosków z konferencji poprzednich, które nie zostały dotychczas zrealizowane i nadal zachowują swoją aktualność.

W wyniku obrad VII konferencji przyjęto niżej przedstawione wnioski:

 1. W przepisach dotyczących rozwiązań technicznych dopuścić możliwość stosowania systemów kontroli zajętości niebezpiecznej strefy przejazdu docelowo dążąc, aby było to obowiązkowe w przypadku przejazdów kolejowo-drogowych wyposażonych w tarcze ostrzegawcze przejazdowe (Top).
 2. Podchodzić kompleksowo do projektowania przejazdów kolejowo-drogowych na linii i ich wyposażenia w urządzenia zapewniania bezpieczeństwa wykluczając możliwość nakładania się stref ostrzegania maszynistów przez tarcze ostrzegawcze przejazdowe (Top),
  tj. zapewniając, że na odcinku między Top a przejazdem, którego dana tarcza dotyczy, nie jest lokalizowana Top dla przejazdu następnego.
 3. W razie potrzeby zapewnienia awaryjnego sterowania zdalnego urządzeniami ssp
  z wykorzystaniem telewizji użytkowej, wprowadzić takie wymagania techniczne i zasady eksploatacji, jak dla przejazdów kategorii A, obsługiwanych zdalnie.
 4. Przeanalizować i wdrożyć do stosowania w krajowych działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych wybrane rekomendacje zawarte
  w Raporcie Grupy Ekspertów Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (UNECE), przyjętym w marcu 2017 r.
 5. Zapewniać, by docelowy projekt organizacji ruchu był zatwierdzany przed ogłoszeniem przetargu na przebudowę lub budowę przejazdu kolejowo-drogowego.
 6. Przy wdrażaniu ETCS na sieci kolei w Polsce korzystać z doświadczeń innych zarządów kolejowych, w tym zapewnić, aby nie wykluczyć możliwości rozwiązania docelowego, polegającego na sterowaniu zamykaniem przejazdu przez pociąg (z zachowaniem stałego czasu dojazdu pociągu do przejazdu).
 7. Jako metoda poprawy skuteczności urządzeń zapewniających bezpieczeństwo
  na przejazdach kategorii B dążyć do stosowania separatorów części jezdni przeznaczonych do wjazdu i zjazdu z przejazdu. Uwzględnić to szczególnie w ramach modernizacji przejazdu albo przebudowy drogi.

 Sekretarz Komisji uchwał i wniosków:  Dorota Morawska

Prezes Oddziału SITK RP:  Andrzej Mucha

ORGANIZATORZY

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Częstochowie oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala w Warszawie

PATRONAT HONOROWY
 • Ignacy Góra – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
 • Ireneusz Merchel – Prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
 • Janusz Dyduch – Prezes SITK RP
KOMITET ORGANIZACYJNY

Andrzej Mucha – Przewodniczący
Zbigniew Cichuta – Wiceprzewodniczący
Włodzimierz Popczyk – Członek
Grzegorz Gawroński – Członek
Stefan Moruś – Członek
Piotr Palka – Członek

KOMITET MERYTORYCZNY

Helmut Klabis – Przewodniczący

Mirosław Michalkiewicz – Wiceprzewodniczący

Dorota Przybyła – Członek

SEKRETARIAT

Irena Peter-Bednarek, Agnieszka Klimas – Zych, Małgorzata Kołodziejska-Bozzo