Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna

sitk

X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

05-07.06.2024 r.

HOTEL VILLA VERDE Congress & SPA****

ROZWIĄZANIA SKRZYŻOWAŃ KOLEI

Z DROGAMI KOŁOWYMI W POZIOMIE SZYN

W ASPEKCIE PRAWNYM, EKONOMICZNYM I TECHNICZNYM

II KONFERENCJA 2006

Uchwała II ogólnopolskiej konferencji naukowo-technicznej
„Rozwiązania skrzyżowań kolei z drogami kołowymi w poziomie szyn w aspekcie prawnym, technicznym i ekonomicznym”

Częstochowa / Podlesice 27-29.09.2006 r.

W trosce o poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu na przejazdach kolejowych uczestnicy konferencji sformułowali następujące wnioski:

 1. Uczestnicy konferencji stwierdzają, że postęp w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych, jakiego można by oczekiwać w wyniku realizacji wniosków z poprzedniej konferencji i wprowadzania nowych rozwiązań technicznych jest mniejszy od oczekiwań.
 2. Duży niepokój budzi słaby postęp realizacji wniosków podjętych przez I Konferencję dotyczących uaktualnienia obowiązujących aktów prawnych w zakresie skrzyżowań linii kolejowych z drogami kołowymi.
 3. Konieczne jest zintensyfikowanie działań zmierzających do wprowadzenia zmian w obowiązujących aktach ustawowych i rozporządzeniach wykonawczych w zakresie podniesienia do rangi ustawy, regulacji prawnych dotyczących skrzyżowań linii kolejowych z drogami kołowymi uwzględniając:
 • współfinansowanie przez zarządy dróg kołowych, samorządy terytorialne oraz zarządców infrastruktury kolejowej budowy, modernizacji i utrzymania skrzyżowań linii kolejowych z drogami kołowymi w zależności od natężenia ruchu kolejowego i drogowego;
 • opracowania nowych zasad kwalifikacji skrzyżowań linii kolejowych z drogami kołowymi;
 • zmiany zapisów Art.28; 32; 33 w Ustawie o drogach publicznych.
 1. Koniecznym jest opracowanie projektu radykalnej poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach dróg kołowych z liniami kolejowymi, który powinien obejmować m.in. opracowanie i zastosowanie nowych lekkich konstrukcji wiaduktów przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć inżynierii materiałowej.
 2. Postuluje się wdrożenie w PKP PLK S.A. systemu powiadamiania o wypadkach i zdarzeniach na przejazdach kolejowych spójnego (zintegrowanego) z istniejącymi systemami stosowanymi
  w ogólnopolskim systemie ratownictwa.
 3. Proponuje się podjęcie wspólnej kolejowo — drogowej akcji kontroli w zakresie oznakowania przejazdów na liniach kolejowych wyłączonych z eksploatacji. Pozostawienie tam oznakowania powoduje obniżenie czujności kierowców na czynnych przejazdach kolejowych.
 4. Konieczne jest doprowadzenie do spójności przepisów kolejowych i drogowych w szczególności: – słowników i nazewnictwa używanych w obu „branżach”, a zwłaszcza w przepisach prawnych, – w przepisach drogowych należałoby unormować zapisy dotyczące przejazdów kat.
 5. Z uwagi na postępującą w bardzo szybkim tempie degradację techniczną urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych, należy zakończyć opracowywanie i rozpocząć wdrożenie programu rewitalizacji samoczynnych sygnalizacji przejazdowych starszej generacji, wraz ze wskazaniem źródeł
 6. Poprawie bezpieczeństwa na przejazdach sprzyjać będzie przyjęcie do stosowania świateł lub folii odblaskowych do oznaczeń rogatek, maków drogowych i kolejowych oraz rozmieszczenie punktów świetlnych na przejazdach w taki sposób, aby wszyscy jego użytkownicy obserwowali przeszkodę w tzw. kontraście pozytywowym. (reguluje to między innymi dla przejazdów Rozporządzenie MI z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych i urząd7eń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach — Dz.0 Nr 220 z 2003 poz. 2181)
 7. Szczególnie niebezpieczne przejazdy kolejowe „wyróżniać” (na wzór „czarnych punktów” przy drogach kołowych) tablicami informacyjnymi o ilości zaistniałych wypadków, instalować telewizję przemysłową lub wzorem kolei JNR budować wiadukty.
 8. Celowym jest rozpowszechnienie w jednostkach organizacyjnych spółki PKP PLK S.A. bazy danych o przejazdach kolejowych opracowanej przez pracowników Oddziału Regionalnego w Poznaniu – prezentowanej na konferencji.
 9. Celowe jest podtrzymanie cyklicznego charakteru konferencji o tematyce dotyczącej skrzyżowań linii kolejowych z drogami publicznymi. Na kolejnych spotkaniach przewiduje się ocenę przeprowadzenia postępu realizacji wcześniej podjętych działań i wniosków, analizę stanu bezpieczeństwa wraz ukierunkowaniem działań przyszłościowych.
 10. Wykazana użyteczność kampanii medialnej „Bezpieczny przejazd zależy także od Ciebie”, promującej właściwe zasady bezpieczeństwa ruchu na przejazdach wymaga jej kontynuowania i rozwijania form.

Wnioski wynikające z przedstawionych w referatach zagadnień oddziaływań środowiskowych

 1. Wskazane jest przeprowadzenie szkolenia służb inwestycyjnych w zakresie umożliwiającym ocenę poprawności wykonania przedstawianych im opracowań i ekspertyz dotyczących wpływu drgań na budynki i na ludzi w budynkach usytuowanych w sąsiedztwie ciągów transportowych.
 2. Postuluje się wprowadzenie zmiany w §1 Rozporządzenia MI z dnia 10.11.2004r w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie budowli i budynków, drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych w ust. 1 poprzez dopisanie:

„Właściciel nowobudowanych budowli i budynków usytuowanych w odległości mniejszej od 60 m od osi skrajnego toru ma obowiązek wykonania prognozy wpływu drgań (wibracji) na budynki i ludzi przebywających w budynkach, a w przypadkach uzasadnionych zaprojektować i wykonać zabezpieczenie konstrukcji budynku zapewniające ograniczenie tych wpływów do poziomu dopuszczalnego określonego w normach dotyczących wpływu drgań na budynki i ludzi w budynkach z zastrzeżeniem ust.3″.

Przewodniczący: Janusz Pluta
Członkowie:
Henryk Bałuch
Jan Kosiński
Ewa Swiniarska
Sekretarz: Janusz Ossowski