Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna

sitk

X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

05-07.06.2024 r.

HOTEL VILLA VERDE Congress & SPA****

ROZWIĄZANIA SKRZYŻOWAŃ KOLEI

Z DROGAMI KOŁOWYMI W POZIOMIE SZYN

W ASPEKCIE PRAWNYM, EKONOMICZNYM I TECHNICZNYM

VI KONFERENCJA 2015

Uchwała VI ogólnopolskiej konferencji naukowo-technicznej
„Rozwiązania skrzyżowań kolei z drogami kołowymi w poziomie szyn w aspekcie prawnym, ekonomicznym i technicznym”.

Hucisko 14-16.10.2015r.

 

Komisja wnioskowa, pracująca w składzie:

 1. Witold Olpiński – przewodniczący;
 2. Dorota Przybyła – sekretarz;
 3. Ryszard Pluta – członek;
 4. Karol Trzoński – członek;
 5. Bogdan Kucharski – członek,

zebrała i opracowała wnioski uczestników konferencji oraz przygotowała i poddała pod głosowanie poniższą uchwałę:

Uczestnicy konferencji wyrażają zaniepokojenie w związku z faktem, że tylko ok. 1/3 wniosków z poprzednich edycji konferencji została zrealizowana.
Większość z wniosków, które nie zostały dotychczas wzięte pod uwagę, zachowuje swoją aktualność i powinny być nadal traktowane jako postulaty oczekujące na realizację.

W wyniku obrad VI konferencji przyjęto niżej przedstawione wnioski:

 1. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie nie powinna zatrzymać ani opóźnić prac nad innymi aktami prawnymi dotyczącymi przejazdów kolejowo-drogowych, w szczególności wprowadzających ustawową współodpowiedzialność merytoryczną i finansową w budowie, modernizacji i utrzymaniu skrzyżowań dróg kołowych z liniami kolejowymi podmiotów je współużytkujących.
 2. W zakresie rozwiązań szczegółowych dotyczących bezpieczeństwa:
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa na przejazdach połączonych krótkim odcinkiem drogi z pobliskim skrzyżowaniem dróg należy opracować i wprowadzić do stosowania systemy świetlnej sygnalizacji ulicznej, których cykl działania jest uzależniony od ruchu kolejowego;  należy ponadto ustalić zasady nadawania pierwszeństwa drogom na tak zlokalizowanych skrzyżowaniach, aby zapewniać możliwość płynnego opuszczania kolizyjnej strefy przejazdu przez pojazdy drogowe do czasu wprowadzenia takiej sygnalizacji; należy także określić zasady projektowania przejść dla pieszych w pobliżu przejazdów oraz przejść dla pieszych przez tory w obrębie przejazdu;
 • możliwie szybko należy na wszystkich przejazdach kolejowo-drogowych (kat. B,C i D) wprowadzić oznakowanie z identyfikatorami przejazdu oraz alarmowymi numerami telefonicznymi;
 • przy doposażaniu przejazdów kat. A w tarcze ostrzegawcze przejazdowe (Top), należy zapewnić selektywność ich załączania, uzależnić wskazania od stanu zamknięcia zapór oraz ograniczyć możliwość podniesienia zapór przez dróżnika przejazdowego do czasu przejechania pociągu przez przejazd tylko do zastosowania polecenia specjalnego;
 • należy uzupełnić wymagania instrukcji Ie-111, aby każdy przejazd kategorii B był wyposażony w monitoring;
 • trzeba wprowadzać automatyczne urządzenia rejestrujące fakty niedozwolonego wjeżdżania pojazdów drogowych na przejazd w trakcie ostrzegania, niezależnie od jego kategorii, zapewniając analogiczne wykorzystanie tych zapisów jak rejestracji z fotoradarów pomiaru prędkości;
 • należy wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia, jeżeli bezpośrednio przed przejazdem kolejowo-drogowym zlokalizowany jest peron przystanku lub stacji.
 1. W zakresie ochrony środowiska:
 • należy opracować i wprowadzić przepisy wiążące metody walki z hałasem kolejowym w pobliżu przejazdów kolejowo-drogowych z zapewnieniem wymaganej widoczności, zarówno dla kierujących pojazdami drogowymi jak i kolejowymi;
 • szczegółowe warunki techniczne dotyczące sposobów i środków ograniczania hałasu kolejowego i wibracji w pobliżu przejazdów kolejowo-drogowych powinny zostać opracowane i wdrożone do stosowania jako wewnętrzne regulacje zarządców infrastruktury kolejowej;
 • należy przeprowadzić szkolenia specjalistyczne dla zarządców dróg i infrastruktury kolejowej, projektantów, autorów raportów oddziaływania na środowisko, pracowników urzędów wydających decyzje środowiskowe oraz pozwolenia na budowę, a szczególnie pracowników RDOŚ (regionalnych dyrekcji ochrony środowiska); zakres szkoleń powinien obejmować inne metody ograniczania hałasu kolejowego i wibracji w okolicy przejazdów, które mogą być stosowane jako alternatywa dla ekranów akustycznych, które ograniczają widoczność;
 • należy opracować katalog rozwiązań ograniczających hałas kolejowy i wibracje oraz wprowadzić go do stosowania drogą rozporządzenia, jako aktu wyższej rangi
  niż przepisy wewnętrzne zarządcy infrastruktury.
 1. W zakresie rozwiązań organizacyjnych i prawnych należy:
 • zapewnić ustawowo obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania pasa drogowego w obrębie przejazdu kolejowo-drogowego przez zarządcę drogi lub co najmniej zasady współdzielenia tych kosztów z zarządcą infrastruktury kolejowej;
 • ustalić zasady współpracy branżystów z zakresu dróg kołowych i kolei oraz prowadzenia dialogu technicznego przy realizowanych postępowaniach;
 • wprowadzić zasadę nadrzędności wymagań dotyczących eliminacji zagrożeń i zapewnienia bezpieczeństwa nad innymi wymaganiami, szczególnie ekonomicznymi, w procesie planowania, projektowania, budowy i modernizacji przejazdów;
 • organ odpowiedzialny za bezpieczeństwo transportu kolejowego powinien być inicjatorem działań proaktywnych w zakresie budowy i eksploatacji przejazdów kolejowo-drogowych, szczególnie znajdujących się poza zarządem PKP PLK S.A.
 1. Należy rozszerzyć kampanię „Bezpieczny przejazd” i wprowadzić tematykę zachowania bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo – drogowych wszystkich kategorii podczas szkoleń kierowców (zarówno przy uzyskiwaniu prawa jazdy i inne szkolenia) przez WORD.

Sekretarz: Dorota Przybyła

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: Andrzej Mucha